Cretan Institutional Inscriptions

Divinità, ninfe ed eroi

Le parentesi quadre indicano che il nome è o parzialmente o totalmente integrato.

Nome Occorrenze
Acheloios
Achilles
Agoraios
Amphion
Amphitrite
Aphrodite
Apollo Aigileus
Apollo Bilkonios
Apollo Dekataphoros
Apollo Delphidios
Apollo Delphinios
Apollo Didymeus
Apollo Poitios
Apollo Pythios
Apollo Pytios
Apollo Pyttios
Apollo Sasthraios
Apollo Temenitas
Apollo
Archos
Ares
Artemis Aptera
Artemis Leukophryena
Artemis Leukophryene
Artemis Skopelitis
Artemis Soteira
Artemis Toxia
Artemis
Asklepios
Athena Areia
Athena Deramis
Athena Oleria
Athena Polias
Athena Poliochos
Athena Poliouchos
Athena Samonia
Athena
Atlas
Boulaios
Britomarpis
Britomartis
Delphidios
Delphinios
Demeter Megalartos
Demeter
Diktynna
Dione
Dionysos
Dioskouroi
Dodeka Theoi
Eleuthyia Binatia
Eleuthyia
Enyalios
Eueteria
Ge
Glaukos
Gortys
Hades
Helios
Hera Kydista
Hera Olympia
Hera
Herakles
Hermes Dakytios
Hermes Dromios
Hermes Hegemon
Hermes Kornisaios
Hermes Polykarpos
Hermes
Hestia Boulaia
Hestia
Karneios
Kore
Kouretes
Kypris
Kyprogeneia
Kyrbantes
Lato
Leukothea
Machaneus
Maia
Mater
Materes
Megale Mater
Minos
Moirai
Monnitios
Neleus
Nereides
Nika
Nymphai
Olympios
Ouranos
Paean
Pan
Phoenix
Phoibos
Pluto
Poseidon
Priapos
Pythios
Pytios
Rhadamanthus
Rhodos
Sisyphus
Sphinges
Tauropolos
Thelphousa
Theoi Megaloi
Theos Hypsistos
Theseus
Tyche Protogenes Aienaos
Welchanos
Zeus Agoraios
Zeus Bidatas
Zeus Boulaios
Zeus Diktaios
Zeus Idates
Zeus Kaudios
Zeus Kretagenes
Zeus Kretagenetas
Zeus Kretagenias
Zeus Labraundos
Zeus Machanes
Zeus Melichios
Zeus Monnitios
Zeus Olympios
Zeus Oratrios
Zeus Poliaochos
Zeus Poseidon
Zeus Skylios
Zeus Soter
Zeus Tallaios
Zeus Thenatas
Zeus Widatas
Zeus