Cretan Institutional Inscriptions

SEG 26.1049

XML | PDF

445. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lato e Hierapytna

Tipologia documentaria: trattato

Supporto: stele

Datazione: 111/110 a.C.

Provenienza: Lato pros Kamara

Collocazione attuale: Museo archeologico di Agios Nikolaos (n. inv. E 207, E 1650)

Edd. Davaras 1963, p. 159 n. 15 (ll. 1-5, = SEG 23.534 ➚PHISEG); Bougrat – Van Effenterre 1969, pp. 11-15 (= SEG 26.1049 ➚PHIPHIPHISEG); Faure 1972, pp. 227-240 (ll. 52-82); Bile 43; Chaniotis, Verträge 59.

Cf. Garlan 1976, pp. 303-304; Chaniotis 1988a; Van Effenterre 1989, pp. 3, 7-8; Bultrighini 1993, p. 58; Hennig 1994, p. 332 nota 82; Chaniotis 1995; Chaniotis, Verträge 30, 58; Ager 1996, App. 32; Guizzi 2001.

[ἀγα]θᾶ[ι] τύχαι·
[τάδε συνέθεντο - - - Ἱαρα]π̣ύ̣τ̣νιοι κ̣α̣[ὶ Λ]ά̣τιοι. κοσμιόντων [ἐ]ν̣ μ[ὲ]ν Ἱαρα-
[πύτναι ἐπὶ τῶν - - -]ν τῶν σὺν [- - -]κ̣αι τῶ . κε . . ο̣[β]ώλω, ἐν [δ]ὲ Λ̣α̣-
[τῶι ἐπὶ τῶν Ἐχανορέων τῶν σὺ]ν Αὐτίω̣[νι] τ̣ῶ Ποδ̣αίθ̣ω̣ σ̣υμμαχῆσεν ἀλλ[ά-]
5[λοις ἁπλῶς καὶ ἀδόλως καὶ] τὸν [αὐτὸν φίλον κ]αὶ ἐχθ̣[ρὸν ἑ]ξ̣ῆ̣ν̣ κ̣’ α̣ἴ̣ τίς κ’ ἐμ̣β̣ά̣[λ-]
[ληι ἐς τὰν τῶν Ἱαραπυτνίων χώρα]ν [ἢ ἀπ]οτάμνηται χώ[ρας τᾶ]ς Ἱαραπυ̣τ̣ν̣ί̣ων̣
[ἀπροφασίστως βοαθησῆν τὸς Λατίο]ς̣ κατὰ γᾶν κ̣αὶ κα[τὰ θά]λ̣ασσαν κ̣α̣τ[ὰ τὸ]
[δυνατόν, κ’ αἴ τίς κ’ ἐμβάλληι ἐς τὰν τ]ῶ̣ν Λατίων χώρ[α]ν [ἢ ἀ]ποτ̣ά̣μνηται χ[ώρας]
[τᾶς Λατίων ὡσαύτως βοαθησῆν τὸ]ς̣ Ἱαραπυτνίος ἀδ[ό]λ[ω]ς [κἀπρο]φασίστως π̣α̣ν̣τ̣[ὶ]
10[σθένει ἐς τὸ δυνατόν. ἐξέστω δὲ κ]α[ὶ] τ̣ῶ̣ι̣ Ἱαραπυτν[ίωι Λατοῖ καὶ τῶι Λατίωι ἐν]
[Ἱαραπύτναι μετέχεν θίνων καὶ ἀνθρωπ]ί̣νων, δικα̣[ιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις, ἦ-]
[μεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν καὶ ἔγκτησιν Λ]α̣τίων [θν]α̣τῶν [καὶ ἀθανάτων κατὰ τὸς ἰ-]
[δίος νόμος] Ἱαραπυτνίωι καὶ Λ̣α̣τ̣ί̣ω[ι. ἐπινομὰ δ’ ἔστω τῶι Λατίωι ἐν τᾶι Ἱαραπυ-]
[τνίων χώραι χωρὶς ἢ(?) ἐ]ν τῶι τεμένει [- - -]
15[- - - Ἱαρ]απύτνιον ἐν τᾶ̣ι [Λατίων χώραι - - -]
[- - - αἰ]δ̣έ τίς κα[- - -]Χ̣Ω̣[- - -]
[- - -] Ἱαραπυτν[ι]ο̣[- - -]
[- - -]ΗΝΕΑΙ . . [- - -]
[- - -]νος ἐ̣ν̣ τῶι ἱα[ρῶι(?) - - -]
20[- - -π]ερὶ δὲ τῶν . 4 . [- - -. ἐξ-]
[αγωγὰν δὲ ἦμε]ν τῶι τε̣ Ἱ̣α̣ραπ̣[υτνίωι ἐγ Λατῶς καὶ τῶι Λατίωι ἐξ Ἱαραπύτναι κατὰ]
[γᾶν μὲν ἀτε]λ̣ὲς, κατὰ θά[λ]α[σσαν δὲ καταβάλλονσι τὰ τέλια κατὰ τὸς νόμος τὸς]
[ἑκατερῆι ὑ]π̣άρχοντας, ὀμόσαν[σι ἐς ἰδίαν χρηίαν ἐξάγεν. αἰ δέ τι κοινᾶι ἐξοδώ-]
[σαντες, θε]ῶν βωλομένων, [ἕλοιμεν ἀγαθὸν ἀπὸ πολεμίων, τὰ μέρια λανχάνεν ἑκατέ-]
25[ρος κατὰ τ]ὸς ἕρποντας ἄ̣ν[δρας - - -]
[- - - τ]αῖς καταγραφαῖς . 5 . Ν[- - -. αἰ δέ κα πολεμίωντι ἑκατέραι αἱ]
[πόλιε]ς ἀπὸ χώρας, μὴ ἐξέσ̣τ̣ω̣ [μ]η̣[δατέρωι μήτε σπονδὰς ἄγεν μήτε εἰράναν τίθεσθαι]
[αἴ] κα μὴ ἀμφότεραι αἱ πόλιες [β]ωλε[ύσωνται. ἐξορκιξάντων δὲ τὰς ἀγέλας, ἐπ]ε[ί κ’ ἐγ-]
[δρ]άμωντι ἐν ἑκατέραι τᾶι πόλι, [οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμιόντων, παριόντων ἐν μὲν]
30[Ἱαρ]απύτναι Λατίων̣ [πρειγηίας, ἐν δὲ Λατοῖ Ἱαραπυτνίων πρειγηίας. ἀναγινωσκόντων]
[δὲ κ]αὶ τὸν ὅρκον ἐν̣ [μὲν Ἱαραπύτναι ἐν τοῖς Ὑπερβωίοις, ἐν δὲ Λατοῖ ἐν τοῖς Θιοδαισί-]
[οις π]αραγγελλόντω̣[ν ἐπὶ τὰν ἀνάγνωσιν οἵ τε Ἱαραπύτνιοι κόσμοι τοῖς Λατίοις καὶ οἱ]
[Λάτ]ιοι τοῖς Ἱαραπυτν[ίοις πρὸ ἁμερᾶν δέκα ἐπεί κα μέλλωντι ἀναγινώσκεν ἢ τὰς ἀγέ-]
[λας] ἐξορκίζεν. αἰ δ̣ὲ̣ [μὴ ἐξορκίξαιεν τὰς ἀγέλας οἱ Ἱαραπύτνιοι κόσμοι ἢ μὴ παρα-]
35[γ]γήλαιεν ἐπὶ τὰν ἀνάγ[νωσιν ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν συνθήκαν καθὼς προγέγρ]α̣π̣τ̣[αι]
[ἀπ]ο̣τεισάτω ὁ κόσμος ἕ̣[κα]σ[τ]ο̣[ς τοῖς Λατίοις ἀλεξανδρείω ἀργυρίω στατῆραν]ς ἑκατ[όν].
[αἰ δὲ] μὴ ἐξορκίξαιεν τ[ὰ]ς ἀ̣γέλ̣α̣[ς οἱ Λάτιοι κόσμοι ἢ μὴ ἀναγνοῖεν τὰν σ]υ̣ν̣θ̣ή̣κ̣[αν],
[παριόν]των Ἱαραπυτνίων, [ὡσαύτως ἀποτεισάτω ὁ κόσμος ἕκαστος τοῖς Ἱ]αραπ̣[υτνί-]
[οις στατῆ]ρανς ἑκατ̣ό[ν. αἰ δὲ κά τις κοσμίων ἔλθηι Ἱαραπύτνιος ἐς Λατὼ]ν̣, ἔ[χων]
40[τὸ ἱμ]ά̣τιον ἀ̣[φφ]ανῶ ἑρπέτω̣ [ἐς πρυτανήιον ἐς Λατὼν, ὡσαύτως δὲ κα]ὶ ὁ̣ [Λά]τιο[ς]
[κόσμος] ἔχων τὸ [ἡμ]ά[τι]ον ἀφ[φανῶ, ἑρπέτω ἐς πρυτανήιον ἐς Ἱαράπυτνα]ν κα[θὼς]
[κοἰ κόσμο]ι ἑρπ[ῶντι Λάτιοι καὶ Ἱαραπύτνιοι ἐς ἑορτὰν ἢ πομπά]ν. ὅ[τ]ι
[δέ κα] δ̣ό̣ξ̣η[ι] ταῖς πόλεσι [βωλευσαμέναις ἐξελὲν ἢ ἐγγράψαι, ὅτι μὲν κ’ ἐξέλ]οιμεν, [τοῦ-]
τ̣ο μήτε ἔν̣θ̣ιν̣ον [μή]τ̣[ε ἔνορκον ἦμεν, ὅτι δὲ κ’ ἐγγράψαιμεν, ἔνθινον καὶ] ἔ̣ν̣ορ̣[κον].
45[ὅρ]κ̣ον δ̣ὲ καὶ στάλας ἀ̣ν̣[αγραψάντων καὶ στασάντων ἑκάτεροι, ἐ]ν̣ μὲν Ἱαρα[πύτ-]
[ναι] ἐν τῶι Δωδεκαθέωι, Λ̣α̣[τοῖ δὲ ἐν τῶι τᾶς Ἐλευθυίας, κοινᾶι δὲ στ]α̣σ̣άντων Ἱ[αρα-]
[πύτνιοι] καὶ Λάτιοι [Λυττοῖ ἐν τῶι ἱαρῶι τᾶς Ἀθαναίας Πολιάδος], ἕρπεν δὲ κα[ὶ]
[Ἱαρ]απύτνιο̣ν ἐς [Λατὼν ἐς - - -]ΑΙΔ̣Ε . .
[Λάτιον] ἕρπεν ἐς̣ Ἱ̣α̣ρ̣ά̣[πυτ]ν̣α̣ν̣ [ἐς - - -] ἐν τᾶι . . Α .
50[ . 4 . ] παραγγελλό[ντων - - -]αγώγιον . .
. . . Σ . . σθων τῶν̣ ἀ̣ρ . [- - -]Σ̣Π̣Ε . . Ε . .
[ὅρ]οι [τᾶ]ς [χώρ]ας Ἱαρα̣[πυτνίων καὶ Λατίων· ἀπὸ θαλάσσας ἄ]μ π[οταμ]ὸν τὸ[ν]
[Κυ]μ̣αῖο[ν] ἇι [ὕδωρ ῥ]εῖ κα[ὶ ἐπὶ τὸς Ε- - - ἐπὶ τὰν Ἱππάγρα]ν καὶ ἄνω ἐπὶ τ[ὸν]
[Β]έγκασον καὶ ἐς τὰ̣ς [- - -]η̣ι̣ μακρὰν καὶ ἐπ̣[ὶ]
55[τ]ὸν θῖνον ἄρον καὶ ἐπ̣ὶ̣ [- - -]ηιον κ[α]ὶ ἐ̣ς τ̣ὰ̣ν̣ χαρά-
[δ]ρω καὶ ἐ⟨ς⟩ τὰν κ[ε]φ̣α[λὰν - - -]ΤΟ[- - -]ν τὰς στεφάνας τῶν
. αναρω[ν] καὶ [- - -]Α̣Χ̣[- - -]ΝΜ̣Ε̣ΛΗΤΙΩΕΣ ΤΟΝΚ . -
ωποιον καὶ . . . [- - -]ε̣ν̣ει καὶ ἀπὸ τᾶς Ἀλω-
[ . . ]ς ὀρθὰν ἐς τὸ ὀξὺ [- - -]ω καὶ [ἐς] τὸ ἄ[κ]ρον τᾶς εὐ-
60[- - -] ἇι ὕδωρ ῥεῖ τᾶ̣ς [- - -] ἇς ἔστων οἱ ὧρο[ι] Λατίοι[ς]
[κα]θὼς καὶ̣ π̣[ά]λ̣αι ἐπιγέ[γραπται Λατοῖ ἐπὶ τῶν σὺν - - - Λ]ατίοις ποτὶ Λυττίος, Λυ[τ-]
[τοῖ] δὲ ἐπ̣ὶ τ̣[ῶ]ν [σ]ὺ̣ν Σωκλ̣[- - -. ἔντων δὲ καὶ οἱ ὧροι ποτὶ τὰς ἀποδε]δομ[ένας χ]ώρ̣ας κα[ὶ]
[Ὀλο]ντίος ο[ἷ]δε [ἀ]πὸ θαλά[σσας ἐς Πλυμ]ῶν ἀ[ρράχιν ἐπ]ὶ τὸ ἀρχαῖον [Ἀφ]ροδίσιο[ν]
[καὶ] τούτω ὡς [τῶ Δ]έραι θ[ί]ν[ω τῶ] τεμένω τὸς ὅρος οἱ ἐς τὸν βορέ[α]ν [ἔ]χοντεν
65[κἠ]ς τὰν Αἰρ[επὼ κἠς τὰν Προμε]νήτ[ισσαν] κ[ἠς] Καλολάκα ἐς τὰν περί[β]α̣σιν καὶ ἐς Ἀρχ[έ-]
[λα]ρχον ἐς τὰν Δηράδα πὰρ τῶν πρί[νων κἠς τ]ὸν [Ἀκά]μαντα. vac.
[- - -] . . [- - -] . . δ̣ὲ̣ καὶ οἱ Ἱαραπύτνιοι τοῖς Λατίοις χώραν καθὼς παρεκάλεσ[αν]
[Λά]τιοι, ἐ[μμε]ν[όν]των Λατίων ἐν τᾶ̣ι Λυττίων καὶ Ἱαραπυτνίων φιλίαι καὶ συμμαχία̣ι̣
ἇς ἔντι οἱ ὑ̣π[ογε]γραμμένοι ὅροι· ἀπὸ τᾶς τῶ [Β]εγκάσω ἐς τᾶς πέτρας περιαμπέ-
70τις ἐς [τ]ὰν [ἇι ἁ]τ̣α̣ι̣ν̣ί̣α̣ π̣α̣ρ̣α̣τ̣ρ̣έχει καὶ τούτω [περιαμ]πέτις [ἐ]ς [ἄ]κ̣ραν τὰν Μίτοις καὶ
ἐς ὀρθὸν [ἐς τ]ὰν κεφαλὰν τῶ πάλαι χέρσ̣ω̣ [τὰν] ἐπέχο[νσαν] ἐπὶ τὰν Ἐξάκω̣ν̣τ[ος]
ἀφαμία̣ν̣ [καὶ] τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τᾶν ναπᾶν περὶ τὸς Ἐρ[ειπιῶ]νας μέστα ἐς τὰ̣[ν κεφα-]
λ̣ὰν τὰν κατάνω τῶ Ἑρμᾶ κ̣αὶ πε̣ρ̣ι̣α̣μ̣π̣έτις ὑποκάτω τῶ ἀ̣[ντ]ρ̣οσείδιος καὶ ἐς τ[ὰν ὁδὸν]
τὰν διὰ Λ̣άξ̣ον ἄγονσαν κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ τ[ὸν] θῖνον ἄρον καὶ ἐς τὰν κεφαλὰν τὰν ὑποκάτω [τῶ Γνά-]
75φω καὶ τού[τ]ω ἐς τὸ πέ[ρ]α̣[ν] ἐς τὸν παχὺν λόφον ὑποκ[άτ]ω τᾶς σκοπᾶς κἀπὸ [τούτω ἐς τὸ]
ἐξέδριον τὸ [κ]α̣τ̣ά̣ν̣ω ἧ αἱ θ̣ῆ̣και ἔντι καὶ ἐς τὰ̣ν̣ ἄνω ἁλικὰν καὶ ἐς τὰν κά[τω ὤιαν τᾶς πέ-]
τρας καὶ ἐς τὸ̣ν Βοίνωπα καὶ ἐς τὰν Ἱππάγραν καὶ ἐς τὰ̣ν ὁδὸν τὰν ἄγονσαν ἐ[πὶ] Ἄκ̣[ιμον]
ἐς Ἰ̣αλκέτ[ας κἠ]πὶ τὸς Κωρήτας καὶ ἐς τὸν Κόλ̣ον ἇι ὕδωρ ῥεῖ καὶ ἐς Κυμνήτ[αλ]λαν ἇι ὕδωρ
ῥεῖ καὶ ἐς [κ]άτω Σοράσαν κἠς τὰν ὁδὸν κἠπ’ Ἐλάφω λίμναν καὶ ἐς τὰν Δηράδα κἠς τὸν Ἀχερ-
80δόεν̣[τα κἠπὶ Δ]ιὸς ἄκρον κἠπὶ Δορηίαν κἠς Κυρταίρ̣αξον κἠπὶ τὸν Καταβ[α]θ[μ]ὸν καὶ περιαμ-
πέτις [ἐς τὸν] Σπηνόεντα. ἐπὶ δὲ τῶ ἱερῶ τῶ Ἑρμᾶ τῶ Κορνισαίω, . . . ίοντι οἱ Ἱαραπύ-
τνι[οι κατὰ τὸς ἰ]δίος νόμ̣ος. ὅρκ̣ος· ὀμνύω τὸν Ζῆνα τὸν Κρητα[γ]ενία καὶ τὰν Ἥ-
[ραν καὶ Ζῆνα] Δι[κ]ταῖον καὶ Ζῆνα Ὀρά̣τ̣ρ̣ι̣[ον] καὶ Ποτειδᾶν καὶ Ἀμφ[ιτρ]ίταν καὶ Ἀθαναίαν
[Ὠλερίαν καὶ Ἐ]λευθυίαν καὶ Ἀπόλ[λων]α Πύτιον καὶ Λατὼν καὶ Ἄρτεμιν καὶ Ἄρεα καὶ Ἀ-
85[φ]ροδ[ίταν καὶ] Ἑ[ρ]μᾶν καὶ [τὸ]ς Κωρήτας [κ]αὶ τὰς νύμφας καὶ τὸς ἄλλος θιὸς πάντας καὶ
[π]άνσας· ἧ μὰν ἐγὼ [τοῖς] Λατίοις ἐμμένωσι ἐν τᾶι φιλίαι καὶ συμμαχίαι καὶ τοῖς ὅρκοις
[καὶ β]οαθη[σ]ίω ἁπλ̣ῶς καὶ ἀδόλ̣ως καὶ κ[α]τὰ γᾶ[ν] καὶ κατὰ θάλασσαν [κ]αἴ τίς κα [τ]οῖ[ς]
[Λ]ατίοις ἢ ἐφ[έρπ]ηι ἢ ἐπὶ πόλιν ἢ̣ ἐ̣[πὶ χ]ώ[ρα]ν̣ ἴ̣η̣ι̣, ο̣ὐ̣ π̣ρ̣ο̣λ̣ιψίω οὔτ’ ἐμ πολέμωι οὔτ’ ἐν εἰρά̣ν̣[αι]
[ἀ]λ̣λ̣’ ἐμμενίω ἐν τοῖς ὅρκοις καὶ φιλίαι τᾶι σ[υ]γκειμέναι. εὐορκίονσι μὲν [ἦμεν]
90[π]ολ[λ]ὰ κἀγαθὰ, ἐφιορκίονσι δὲ [τὸ] ἐναντί[ο]ν. vac.

13-14: [ἐπινομὰ δ’ ἔστω τῶι Λατίωι ἐν τᾶι Ἱαραπυτνίων χώραι χωρὶς ἢ(?) ἐ]ν τῶι τεμένει [- - -] Chaniotis, Verträge; [- - - Λάτιον ἐ]ν τῶι τεμένει [τᾶς Ἐλευθυίας - - -] SEG.
15: τᾶ̣ι [Λατίων χώραι] Chaniotis, Verträge; τῶι [Δωδεκαθέωι] SEG.

Il trattato di alleanza ed isopoliteia fra Lato e Hierapytna, grossomodo contemporaneo alla definizione dei confini delle due città e di Olous IC I 16 18, segue a circa un secolo di distanza gli accordi stipulati fra le due poleis attorno al 216-200 a.C., dei quali è pervenuto solamente un piccolo frammento (IC I 16 16).

Il documento, che si apre con un’espressione benaugurale, conserva alle linee 2-4 parte di una formula di datazione, nella quale viene ricordato il cosmo eponimo di Lato Aution figlio di Podaithos della tribù degli Echanoreis (individuo noto anche da IC I 16 31 e Chaniotis, Verträge 54/56c) e il collega di Hierapytna, il cui nome è andato perduto.

Il trattato prevede in primis un impegno reciproco di aiuto militare (ll. 4-10), oltre che una serie di scambievoli concessioni fra le due contraenti, fra cui l’isopoliteia, possibilmente l’epigamia e l’enktesis in accordo con le leggi di ciascuna città (ll. 10-13), l’epinomia forse (ll. 34-15) e la possibilità di esportazione da una polis all’altra esente da tasse via terra, via mare secondo le leggi vigenti presso ciascuna città (ll. 20-23). Alla clausola che regola le spedizioni militari congiunte e la partecipazione a conflitti alle linee 23-28 fanno seguito quelle relative al giuramento e alla lettura degli accordi: è previsto che i cosmi in carica di ciascuna polis si occupino di far giurare i giovani uscenti dall’agela in presenza di ambasciatori dell’alleata, oltre a promuovere una pubblica lettura del giuramento in occasione di particolari festività, verosimilmente gli Hyperboia a Hierapytna e i Thiodaisia a Lato, eventi a cui i cosmi di ciascuna città sono tenuti a invitare l’alleata con un preavviso di forse dieci giorni (ll. 20-25). Nel caso di inadempienza dei cosmi rispetto a quanto stabilito, per ciascuno di loro è prevista una multa di cento stateri d’argento da versare alla città alleata (ll. 34-39). La clausola alle linee 39-42, inoltre, presenta delle indicazioni relative alla regolamentazione delle visite dei cosmi di una città presso l’alleata: in tali circostanze è previsto che i magistrati debbano indossare un mantello da cerimonia (cf. Chaniotis, Verträge, pp. 130-133) e recarsi presso il pritaneo (a Lato noto anche da IC I 16 1, 5 e Chaniotis, Verträge 61B) così come (?) i cosmi si recano ad una festività o processione.

Dopo l’ammissione di future modifiche al documento nel caso di deliberazione congiunta delle due poleis (ll. 42-44), la formula di esposizione alle linee 45-47 prescrive l’iscrizione e collocazione di più stele a Hierapytna nel Dodekatheon, a Lato nel santuario di Eleuthyia e a Lyttos in quello di Atena Polias cf. IC I 16 5, ll. 47-50 e Chaniotis, Verträge 61B, ll. 92-100).

Dopo aver affrontato nuovamente la questione degli inviti reciproci in occasione delle festività (ll. 47-51), il trattato presenta alle linee 52-66 una dettagliata descrizione dei confini fra Hierapytna e Lato, che interessa anche la frontiera fra Lato e Lyttos e quella fra la prima e Olous e che fra i molti punti di riferimento individuati menziona un antico Aphrodision e il santuario di Dera. Con il presente trattato pare che Hierapytna conceda a Lato un territorio che quest’ultima le aveva richiesto in nome della sua amicizia e alleanza con Hierapytna e con Lyttos (ll. 67-69); l’alleanza fra Lato e Lyttos, non pervenuta per via epigrafica, sembra essere quella citata alle linee 61-62, risalente all’anno in cui nella seconda città è cosmo (?) eponimo Sokl-. L’area in questione, i cui limiti sono descritti alle linee 69-81, è confinante con l’aphamia detta di Exakon (l. 72), termine che è attestato epigraficamente soltanto nella sua accezione spaziale di «zona marginale» (cf. IC I 16 5, Chaniotis, Verträge 61B e la legge arcaica di Eleutherna IC II 12 16; le fonti letterarie, invece, documentano per aphamia/aphamiotas solamente il significato di «popolazione asservita», cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. ἀφαμιῶται). La clausola alle linee 81-82, interrotta da una lacuna, sembra prescrivere un’azione – forse legata alla cessione effettuata – che deve essere compiuta da Hierapytna presso il santuario di Hermes Kornisaios in accordo con le proprie leggi.

Il documento, infine, si conclude con il giuramento, che menziona fra le numerose divinità invocate Zeus Kretagenias, Zeus Diktaios e forse Atena Oleria e che include una promessa di rispetto degli accordi (ll. 82-90).

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, aphamia, dokeo, festività (Hyperboia (?), Thiodaisia (?)), hieron, horos, kosmos, nomos, polis, presbeutes, prytaneion (?), syntheka, tribù (Echanoreis).