Cretan Institutional Inscriptions

Chaniotis, Verträge 61B

XML | PDF

444. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lato e Olous

Tipologia documentaria: trattato

Supporto: stele

Datazione: 110-108 a.C.

Provenienza: Lato?

Collocazione attuale: iscrizione perduta, un tempo a Venezia (copiata nel 1623)

Edd. CIG 2554; Cauer 1877, n. 43; Faure 1972, p. 233; Chaniotis, Verträge 61B ➚PHI.

Cf. Voretsch 1870, pp. 6-9; Deiters 1904, pp. 27-50.

ἀγαθᾶι τύχαι καὶ ἐπὶ σωτη-
ρίαι ⟨τάδε⟩ συνέθεντο Λάτιοι καὶ
Ὀλόντιοι κοσ[μιόντων ἐν μ-]
ὲν Λατῶι ἐπὶ τῶν Ὑλλέων τῶν
5σὺν Πυλέρωι τῶ Τ[αλλαίω]
μηνὸς Θιοδαισίω τρια-
κάδι, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐπὶ τῶν
[- - - τῶν] σὺν Σωφρονίχωι
τῶ Ἀρίστιος [μηνὸς Ἐ-]
10λευσινίω [τριακά]δι. [φίλος]
καὶ συμμάχος ἀλλάλοις ὑπο-
μενῆν ἁπλόως καὶ ἀδόλως
εἰς τὸν πάντα χρόνον καὶ [τὸν]
[αὐτὸν φίλον] καὶ ἐχθρὸν ἑξῆν.
15καἴ τίς κ’ ἐμβάλληι εἰς τὰν τῶν
Λατίων χώραν ἢ ἀποτάμνη-
ται χώρας τᾶς Λατίων ἢ φρού-
ρια ⟨ἢ νάσος ἢ λιμένας⟩ [Λατίων κατα]λαμβάνηται
[βοαθησῆν τὸς Ὀλοντίος] ἀπροφασίστως
20παντὶ σθένει [τοῖς Λατίοις] πολεμί-
οντας ἀπὸ χώρας·
⟨ὡσαύτως δὲ καὶ εἴ τίς κα ἐς τὰν τῶν⟩ ⟨Ὀλοντί⟩ων χώραν ⟨ἐμβάλληι ἢ ἀπο-
τάμνηται χώρας τᾶς Ὀλοντίων ἢ φρώρια ἢ νάσος κατα⟩λαμβάνηται ⟨ἢ
λιμένας Ὀλοντίων, βοαθησῆν τὸς Λατίος⟩ ἀπροφασίστως ⟨παντὶ σθένει
καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν τοῖς Ὀλοντίοις⟩ πολεμίοντας ⟨ἀπὸ χώρας. ἐξέστω
δὲ τῶι βωλομένωι⟩ Λατίων ⟨δικαιοπραγήσαντι τοῖς ἰδίοις ἐν Ὀλόντι πολι-
τεύεσθαι μετέχοντι θίνων καὶ ἀνθρωπίνων πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι Ὀλόν-
25τιοι μετέχοντι, κατὰ ταὐτὰ δὲ ἐξέστω⟩ Ὀλοντίων τῶι βωλομένωι ⟨δικαιο-
πραγήσαντι τοῖς ἰδίοις Λατοῖ πολιτεύεσθαι⟩ μετέχοντι θίνων καὶ ἀνθρω-
πίνων πάντων ⟨ὧν καὶ οἱ ἄλλοι Λάτιοι μετέχοντι. ἐξαγωγὰν δὲ ἦμεν τῶι
τε Λατίωι ἐξ Ὀλόντος καὶ τῶι Ὀλοντίωι ἐγ Λατῶς, κατὰ γᾶν μὲν ἀτελές,
κατὰ θάλασσαν δὲ καταβάλλονσι τὰ τέλια κατὰ τὸς ἑκατερῆ κειμένος
νόμος, ὀμόσανσι ἐς ἰδίαν χρήιαν ἐξάγεν. αἰ δέ τι κοινᾶι στρατευόμενοι
ἕλοιμεν τῶν πολεμίων, λανχάνεν ἑκατέρος κατὰ τὸς ἕρποντας ἄνδρας. αἰ
δέ κα πολεμίωντι ἀμφότεραι πόλεις ἀπὸ χώρας, μἠξέστω μηδατέρωι σπον-
δὰς ἄγεν μήτ’ εἰρήναν τίθεσθαι, αἴ κα μὴ κοινᾶι αἱ πόλεις βωλεύσωνται.
ἐξορκιξάντων δὲ καὶ τὰν ἀγέλαν τὰν τόκ’ ἐσδυομέναν⟩ ἐν ἑκατέραι τᾶι
30πόλει ⟨ἐπεί κ’ ἐγδράμωντι⟩ οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κοσμιόντων, παριόντων
⟨ἐν μὲν Λατῶι Ὀλοντίων πρειγηίας, ἐν δὲ Ὀλόντι Λατίων πρειγηίας, καὶ
τὰν συνθήκαν ἀναγινωσκόντων καὶ τὸν ὅρκον τελισκόντων ἐν μὲν Λα-
τῶι⟩ ἐν τοῖς Θιοδαισίοις, ⟨ἐν δὲ Ὀλόντι ἐν τοῖς [- - -]⟩ παραγγελλόντων ⟨δὲ
οἵ τε Λάτιοι τοῖς Ὀλοντίοις καὶ οἱ Ὀλόντωι τοῖς Λατίοις πρό⟩-
πεμπτον ἐπεί κα μέλλωντι ἀ-
ναγινώσκεν τ[ὰν συνθήκαν ἢ]
35τὰς ἀγέλας ἐξορκίζεν· εἰ δέ [κα]
μὴ ἐξορκίξωντι οἱ Λάτιοι
κόσμοι ἢ μὴ παραγγήλωντι
ἐπὶ τὰν ἀνάγνωσιν τᾶς συνθή-
κας ἢ μὴ ἀναγνῶντι, ἀποτει-
40σάντων ὁ κόσμος ἕκαστος ἀρ-
γυρίω στατῆρας ἑκατὸν τοῖς
Ὀλοντίοις· ὡσαύτως δὲ καὶ
οἱ Ὀλόντιοι εἰ μὴ κα ἐξορκίξων-
τι τὰς ἀγέλας ἢ μὴ παραγγή-
45λωντι ἢ μὴ ἀναγνῶντι τὰν
συνθήκαν ἀποτεισάντων ὁ
κόσμος ἕκαστος ἀργυρίω στα-
τῆρας ἑκατὸν τοῖς Λατίοις.
κεί κα κόσμος ἔλθηι Λάτιος
50εἰς Ὀλόντα ἢ Ὀλόντιος ἐς Λα-
τών, ⟨τό τε ἡμάτιον ἀφφανῶ ἐχέτω καὶ ἑρπέτω⟩ ἐς πρυτανήιον ⟨καθώς⟩
⟨κα οἱ κόσμοι⟩ ἐς ⟨ἑορτὰν ἢ⟩ ποππὰν ἕρ-
πωντι. αἰ δὲ πλίονες ἕρποι-
εν Λάτιοι [ἐς Ὀλόντα ἢ]
55Ὀλόντιοι ἐς Λατών, παρ’ ἕτε-
ρον ἥσθων ὁπῆ ἄγχι διω[ρισ]⟨[- - - πρ]εισγήιας ἕρπεν. αἰ δέ τί κα ἕληται Λατίωι ἢ Βολοντίωι⟩
ἐπιόντων οἱ πρείγιστοι οἱ
ἐπὶ εὐνομίαις οἱ ἑκατερῆ ἐ-
ρευνίοντες καὶ ῥυθμίζον-
60τες ⟨καὶ κύριοι ἔστων [- - -]⟩ πρὸς αὐσαυτὸς καὶ
τὰ ἄλλα πάντα χρήμενοι. ἦμεν
δὲ τὰς ὁδὸς τὰς ξενικὰς θί-
νας· αἰ δέ τίς τινα ἀδική-
σηι ἐν ταύταις ταῖς ὁδοῖς,
65ἀποτεισάτω ἑξαπλόα τὰ πρόσ-
τιμα δίκαι νικαθές. ἦμε-
ν δὲ καὶ ἐπιγαμίας ἀλλάλοις.
κύριον δ’ ἦμεν τὸν Λάτιον
ἐν Ὀλόντι ποτὶ τὸν Ὀλόντι-
70ον καὶ τὸν Ὀλόντιον ἐν Λατῶι
ποτὶ τὸν Λάτιον καὶ πωλέ-
οντα διὰ τῶ χρεωφυλακίω καὶ ὠνε-
όμενον καὶ δανείζοντα καὶ
δανειζόμενον καὶ τὰ ἄλλα
75πάντα συναλλάττοντα κατὰ
τὸς τᾶς πόλιος νόμος τὸς ἑκατε-
ρῆι κειμένος. ἑρπόντων δὲ
ἐς τὰς ἑορτὰς οἱ μέν Λάτιοι
ἐς Ὀλόντα ἐς τὰ [Θεο]δαίσια
80καὶ ἐς τὰ Βριτομάρπεια, ὡσαύτως
δὲ καὶ οἱ Ὀλόντιοι [ἐς Λατὼν ἔς τε τὰ Θιοδαίσια]
⟨κἠς τὰ [- - -] καὶ θίασον ἀγόντων· χορὸς δὲ καὶ δρομέας ἀποστελλόντων καὶ θυόντων καὶ τἄλλα κατὸ⟩
νομιζόμενον. εἰ δέ τί κα δό-
ξηι ταῖς πόλεσι βωλευσαμέ-
85ναις ἐξελε͂ν ἢ ἐνγρά-
ψαι, ὅ τι μέν κ’ ἐξέλοιεν,
μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν,
ὅ τι δὲ κ’ ἐνγραψαιεν, ἐνθινον καὶ ἐν-
ορκον εἶμεν. ἀναγράψαι δὲ
90τὰν συνθήκαν ταύταν ἐς στάλαν λι-
θίναν κἀνθέμεν ἑκατέρος
ἐν τᾶι ἰδίαι πόλει, οἱ μὲν Λάτιοι
ἐν τῶι ἱαρῶι τᾶς Ἐλευθυίας, οἱ δὲ
Ὀλόντιοι ἐν τῶι ἱερῶι τῶ
95Ζηνὸς τῶ Ταλλαίω. θέμεν δὲ
καὶ ἄλλας στάλας, τὰν
μὲν ἐν Κνωσῶι ἐν τῶι ἱερῶι
τῶ Ἀπόλλωνος τῶ Δελφινίω,
⟨τὰν δὲ Λυττοῖ ἐν τῶι ἱαρῶι
100τᾶς Ἀθαναίας [- - -]
[ - - - - - - - - - - ]
[- - -]ων τῶν δραπετικῶν
σωμάτων.
ὅροι τᾶς Λατίων χώρας·
105ἀπὸ θαλάσσας ἀμ ποταμὸν τὸν
[Κυμαῖον] καὶ ἐπὶ τὸς Ε[ . . . ] ἐπὶ
τὰν Ἱππάγραν κἠς τὸν Βέγκασον
καὶ ἀπὸ τᾶς ἐπιτολᾶς τῶ Βεγ-
κάσω ἐκ τᾶς πέτρας περιαμ-
110πέτιξ ἐς τὰν ἄλλαν πέτραν,
ἇι ἁ ταινία παρατρέχει, καὶ
τούτω ⟨κατὰ τὰς κεφαλὰς ἐς ἄκραν τὰν ἐμ Μίτοις καὶ ἐς ὀρθὸν ἐς τὰν
κεφαλὰν τῶ πάλαι χέρσω τὰν ἐπέχονσαν ἐπὶ τὰν Ἐξάκωνος ἀφαμίαν
καὶ τούτω⟩ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τᾶν ναπᾶν περὶ τὸς ἐρειπιῶνας μέστα ἐς τὰν κεφαλὰν τὰν
115ἐπάνω τῶ Ἑρμᾶ καὶ περιαμπ-
έτιξ ἐπὶ τὸ ΑΝΤΡΟ[ΣΕΙΔΙΟΝ(?)]
καὶ ἐς τὰν ὁδὸν τὰν διὰ Λά-
ξον {ΑΜΠΕΤΙΞΕΠΙΤΟΑΝΤΡΟΝ}
ἄγουσαν κἠς τὸν θῖνο-
120ν ἄρον κἠς τὰν κεφαλὰν κάτω τῶ
Κνάφω καὶ τούτω ἐς τὸ πέ-
ραν ἐς τὸν παχὺν λόφον ἐς τὰν
σκοπὰν καὶ τούτω ἐπὶ τὸ ἐξέδρι-
ον τὸ κατάνω ἧ αἱ θῆκαι ἐντὶ
125καὶ ἐς τὰν κάτω ἁλικὰν κἠς
τὰν ἐπάνω ὠίαν τᾶς πέτρας
κἠς τὸν Βοίνωπα κἠς τὰν Ἱπ-
πασίαν κἠς τὰν ὁδὸν τὰν ἄγου-
σαν ἐπί Ἄκιμον καὶ ἐς Ἰαλκέ-
130τας ἐπὶ τὸς Κωρῆτας καὶ ἄν
Ἑλλῆν’ ἐς τὸν Κόλον ἇι ὕδωρ ῥεῖ
κἠς τὰν Κυμνητάλλαν κἠς Σο-
ράσαν κἠς τὰν ὁδὸν κἠπὶ τὰν ⟨Ἐλάφω⟩
λίμναν κἠς τὰν δηράδα κἠς
135τὸν Ἀχερδόεντα κἠπὶ Διὸς
ἄκρον κἠπὶ Δορηίαν κἠς Κυρ-
ταίραξον κἠς τὸν καταβαθ-
μὸν καὶ περιαμπέτιξ εἰς τὸν
Σπινόεντα κἠς τὰν Συωνί-
140αν κἠς τὸν Ἄρακα κἠς Χαμβρί-
τρασον ἇι ὕδωρ ῥεῖ ἐς τὰς Πρι-
νοέσσας κἠς τὰν Δαττάλλαν
κἠς τὸν Περιστεριῶνα καὶ
περιαμπέτιξ ἇι αἱ στεφά-
145ναι κἠς Δανάπαρξον καὶ ἐς
τὰν Αἴγυρον ἇι αἱ στεφάναι
κἠς {Δανάπαρξον καὶ ἐς} Παμφυρί-
ασον ἐς τὰν λίμναν κἠς τὰν ὁ-
δὸν τὰν δαμοσίαν κἠς τὸν
150Ἐπαθέντα κατὰ ῥάχιν ἐς Συ-
δάφνας τὰς ἄνω καὶ κατὰ ποτα-
μὸν ἐς Κορδωίλαν καὶ ἀνρά-
χιν ἐς Λαγινάπυτον ἐπὶ τὸ
ἄντρον κἠς Καλλιόρασον ἐ-
155πὶ τὸ ἄντρον κἠς Μεταλλάπυ-
τον ἐπὶ τὸν ποταμὸν κἂν τ-
ὸν ῥόον ἐπὶ τὸ Στιώτιον καὶ
τῶδε ἀνράχιν ἐπὶ τὸν Ἀκά-
μαντα.
160ὅροι Λατίων ποτὶ Ὀλοντίος·
ἀπὸ θαλάσσας ἐς Πλυμῶν’ ἀνρά-
χιν ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον Ἀφροδίσι-
ον καὶ τούτω ὡς τῶ Δερέω θίνω
τῶ τεμένεος οἱ ὅροι οἱ ἐς τὸν
165βορέαν vvv ἔχοντες κἠς τὰν
Αἰρεπὼ κἠς τὰν Προμενήτισ-
σαν κἠπὶ τᾶς Κολολάκκας
τὰν περίβασιν κἠς Ἀρχελάρ-
χαν ἐς τὰν δηράδα πὰρ τῶν
170πρίνων κἠς τὸν Ἀκάμαντα.
ὀμόσαι τὸς Λατίος τοῖς Ὀλον-
τίοις καὶ τὸς Ὀλοντίος τοῖς
Λατίοις τὸν ὑπογεγραμμέ-
νον ὅρκον.
175ὅρκος Λατίων·
ὀμνύω τὰν Ἑστίαν καὶ τὸν
Ζῆνα τὸν Κρηταγενία καὶ τὰν
Ἥραν καὶ τὸν Ζῆνα τὸν Ταλ-
λαῖον καὶ τὸν Πεσειδᾶν καὶ
180τὰν Ἀμφιτρίταν καὶ ⟨Ἐλάφω⟩τὸν Ἀπέλλωνα τὸν Πύτιον καὶ⟩ τὰν Λα-
τὼν κἄρτεμιν καὶ Ἄρεα καὶ
τὰν Ἀφροδίταν καὶ τὰν Ἐλευ-
θυίαν καὶ τὰν Βριτόμαρτιν
καὶ Ἑρμᾶν καὶ Κωρῆτας καὶ
185Νύμφας καὶ τὸς ἄλλος θιὸς
πάντας καὶ πάσας· ἦ μὰν ἐγὼ
τοῖς Ὀλοντίοις ἐμμενίω ἐν
τᾶι φιλίαι καὶ συμμαχίαι
καὶ ἰσοπολιτείαι καὶ τοῖς
190ὅρκοις ἐμμενίω καὶ βοαθη-
σίω ἁπλόως καὶ ἀδόλως καὶ
κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν·
καὶ εἴ τίς κα πολεμίων Ὀλον-
τίοις ἐφέρπηι ἐπὶ πόλιν
195ἢ ἐπὶ χώραν ἢ ἐπ’ ὠρεῖα ἢ λιμέ-
νας τὸς τῶν Ὀλοντίων, οὐ
προλειψίω οὔτε ἐν πολέμωι
οὔτε ἐν εἰρήναι, ἀλλ’ ἐμμενίω
ἐν τοῖς συγκειμένοις ὅρ-
200κοις· δίκας τε καὶ πράξεις
διδόναι καθώς κα συνθιώμε-
θα. εὐορκέοντι μὲν ἦμεν πολ-
λὰ καὶ ἀγαθά, ἐφορκέοντι δὲ
τὰ ἐναντία.
205ὅρκος Ὀλοντίων ὁ αὐτός.
ἐπὶ κόσμων ⟨Λατοῖ⟩ μὲν τῶν σὺν Μαι-
ναίωι τῶ Χαιρνητάδα μηνὸς
Θερμολαίω δεκάται, ἐν
δὲ Ὀλόντι ἐπὶ τῶν σὺν Κρατί-
210νωι τῶ Ἀριστωνύμω μηνὸς Ἡ-
ραίω δεκάται, ἔδοξε Λατί-
οις καὶ Ὀλοντίοις κοινᾶι
βωλευσαμένοις προσθέμεν
⟨πρὸς τὰν φιλίαν καὶ συμμα-
215χίαν καὶ ἰσοπολιτείαν καὶ
πρὸς τἄλλα φιλάνθρωπα
τὰ γεγονότα ταῖς πόλεσι⟩
καὶ τὰν νῦν δόξαντα προσγρά-
ψαι πρὸς τὰς προϋπαρχώσας παρ’
220αὐτοῖς στάλας, χρήσιμα ὄν-
τα καὶ συμφέροντα, ὅπως μᾶλ-
λον αὔξηται ἁ φιλία.

Il trattato di alleanza ed isopoliteia fra Lato e Olous, noto anche dalla copia IC I 16 5, sembra costituire il capitolo conclusivo dell’intensa attività diplomatica connessa ad uno scontro in corso fra le due città nell’ultimo ventennio del II secolo a.C. (cf. IC I 16 3, IC I 16 4; Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b, 54/56c, 54/56d; IC I 16 18). La presente copia, rinvenuta a Souda e nota grazie ad una trascrizione seicentesca, doveva essere originariamente collocata in un luogo sacro dell’area di Lato, verosimilmente l’Aphrodision di Dera, dove erano esposti altri documenti riguardanti lo scontro fra Lato e Olous (Chaniotis, Verträge 55B-56B, 54/56a, 54/56b).

Il documento, che si apre con una duplice espressione benaugurale, conserva alle linee 3-10 una formula di datazione che ricorda i cosmi eponimi Pyleros figlio di Tallaios della tribù degli Hylleis di Lato (a Creta attestata anche a Knossos) e Sophronichos figlio di Aristis a Olous; la data include anche il ricordo del giorno esatto della stipulazione degli accordi, avvenututa il trentesimo giorno del mese Thiodaisios di Lato, equivalente allo stesso giorno di quello Elousinios di Olous.

Il trattato prevede un impegno reciproco di aiuto militare nell’eventualità di attacco nei confronti del territorio, dei forti, delle isole o dei porti dell’alleata (ll. 10-23a), oltre che una serie di scambievoli concessioni fra le due contraenti, fra cui l’isopoliteia e la possibilità di esportazione da una polis all’altra esente da tasse via terra, via mare secondo le leggi vigenti presso ciascuna città (ll. 23a-27a). Alla clausola che regola le spedizioni militari congiunte alle linee 27a-29 fanno seguito quelle relative al giuramento e alla lettura degli accordi: è previsto che i cosmi in carica di ciascuna polis si occupino di far giurare i giovani uscenti dall’agela in presenza di ambasciatori dell’alleata e di far leggere pubblicamente gli accordi e pronunciare il giuramento in occasione di particolari festività, a Lato individuate nei Thiodasia, eventi a cui l’alleata deve essere invitata con un anticipo di cinque giorni (ll. 29a-35). Nel caso di inadempienza dei cosmi rispetto a quanto stabilito, per ciascuno di loro è prevista una multa di cento stateri d’argento da versare alla città alleata (ll. 35-48).

La clausola alle linee 50-53, inoltre, presenta invece delle indicazioni relative alla regolamentazione delle visite dei cosmi di una città presso l’alleata: in tali circostanze è previsto che i magistrati debbano indossare un mantello da cerimonia (cf. Chaniotis, Verträge, pp. 130-133) e recarsi presso il pritaneo (a Lato noto anche da SEG 26.1049 e IC I 16 1) così come (?) i cosmi si recano ad una festività o processione; anche le visite di ambascerie o semplici cittadini sembra essere soggetto ad una normazione, sebbene non sia chiaro secondo quali modalità (ll. 53-56).

Nel caso di contrasti sorti fra singoli cittadini delle due città la clausola alle linee 56-61 stabilisce che siano chiamati ad intervenire gli anziani (preigistoi, noti anche a Gortyna, Hierapytna, Biannos e Soulia) responsabili delle eunomiai, termine che è impiegato eccezionalmente al plurale solamente nel presente trattato. Nel caso di torti compiuti sulle strade xenikai, che vengono dichiarate sacre, la clausola alle linee 61-66 stabilisce inoltre un aumento di sei volte del valore delle multe da comminare a chi vi commetta ingiustizia e perda il processo.

Una volta affrontate le questioni giuridiche, il trattato torna ad elencare le reciproche concessioni accordate fra Lato e Olous, ovvero l’epigamia e la possibilità di vendere, compare, dare o prendere in prestito o effettuare altri tipi di contratti attraverso il chreophylakion dell’alleata (struttura nota a Creta anche a Polyrrhenia, Knossos e Gortyna), nel rispetto delle relative leggi di ciascuna città (ll. 66-77). Alle linee 77-83, invece, viene affrontata nuovamente la questione degli inviti reciproci in occasione delle festività, individuate nei Thiodaisia e Britomarpeia di Olous e nei Thiodaisia di Lato, eventi in cui la città alleata è tenuta a compiere sacrifici e a condurre un tiaso, dei cori (menzionati anche nel trattato IC I 8 4) e i propri cittadini adulti (dromeis).

Dopo l’ammissione di future modifiche al documento nel caso di deliberazione congiunta delle due poleis (ll. 83-89), la formula di esposizione alle linee 89-103 prescrive l’iscrizione e collocazione di più stele nella città di Lato nel santuario di Eleuthyia, ad Olous in quello di Zeus Tallaios, a Knossos nel santuario di Apollo Delphinios e a Lyttos in quello di Atena, luogo sacro che sembra essere in qualche modo connesso a degli schiavi fuggitivi (ll. 102-103, δραπετικῶ[ν σωμάτων]).

Alle numerose clausole del trattato fa seguito alle linee 104-170 una dettagliata descrizione dei confini del territorio di Lato e della sua frontiera con Olous, che fra i molti punti di riferimento individuati menziona la città (?) di Datala, una strada pubblica, un antico Aphrodision, il santuario di Dera e un’aphamia (l. 113), termine che è attestato epigraficamente soltanto nella sua accezione spaziale di «zona marginale» (cf. SEG 26.1049 e la legge arcaica di Eleutherna IC II 12 16; le fonti letterarie, invece, documentano per aphamia/aphamiotas solamente il significato di «popolazione asservita», cf. Sosicr.Hist. FGrHist 461 F 4, Hsch. s.v. ἀφαμιῶται).

Il documento, inoltre, conserva alle linee 175-205 il giuramento di Lato – analogo a quello di Olous –, che menziona fra le numerose divinità invocate Histia e Zeus Kretagenias ed include una promessa di rispetto degli accordi e di aiuto militare in caso di attacco della polis, territorio, fortini (ὠρεῖα, cf. Genevrois 2017, pp. 373-376) o porti dell’alleata.

Rispetto alla copia IC I 16 5, infine, la presente redazione del trattato include un decreto emanato congiuntamente da Lato e Olous, datato all’anno in cui è cosmo eponimo Mainaios figlio di Chairnetadas a Lato e Kratinos figlio di Aristonymos a Olous, più precisamente al dieci del mese Thermolaios di Lato, corrispondente allo stesso giorno del mese Heraios di Olous (ll. 206-211). Alla formula di sanzione alle linee 211-213, nella quale compaiono gli etnici collettivi delle due poleis, segue l’oggetto della decisione, che doveva costituire una successiva aggiunta a quanto previsto dal trattato; quanto indicato alle linee 213-222, tuttavia, non modifica nulla di quanto già stabilito negli accordi: è verosimile, dunque, che il decreto comprendesse altre clausole che non sono state trascritte nella copia manoscritta pervenuta.

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, aphamia, choros, chreophylakion, damosia hodos, dokeo, dromeus, eunomia, hestia, hieron, horos, isopoliteia, festività (Britomarpeia, Thiodaisia), kosmos, mesi (Eleusinios, Heraios, Theodaisios, Thermolaios), nomos, oreion, phrourion, polis, polites (politeuo), preigistos, presbeutes, prytaneion, soma, syntheka, temenos, thiasos, tribù (Hylleis).