Cretan Institutional Inscriptions

SEG 61.722

XML | PDF

183. Trattato di alleanza e isopoliteia fra Lyttos e Olous

Tipologia documentaria: trattato

Supporto: stele

Datazione: 111/110 a.C.

Provenienza: Chersonesos

Collocazione attuale: Museo archeologico di Herakleion (n. inv. BE 863)

Ed. Kritzas 2011 (= SEG 61.722 ➚SEG); Bile 2016, n. 44 (A ll. 1-17, B 21-30).

Cf. Kritzas 2006; BE 2013.345.

A
[ἑ]ρπόντων δὲ καὶ ἐς τὰς
[ἑ]ορτάς, οἱ μὲν̣ Λ̣ύττιοι ἐς
[Β]ολόεντα ἐς τὰ Βριτομάρ-
[π]ια καὶ ἐς τὰ Θουδαίσια,
5ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ Βολό[ν-]
τ̣ιοι Λυττόνδε ἔς τε τὰν
[ε]ὐ̣άμερον τᾶς καταβοικί̣-
[σι]ος τᾶς πόλιος κἠς τὰν εὐ̣-
[ά]μερον̣ ἐν ἇι Λ̣ύττιοι τὰν̣
10Δρῆρον ἧλαν· καὶ θίασον [ἀ-]
γόντων ἑκάτεροι καὶ δρο̣-
[μ]έ̣ας ἀποσστελλόντων
[κ]α̣ὶ θυόντων τοῖς θεοῖς θῦ-
μα τὸ νομιζόμενον· ἀναγ̣[ι-]
15[ν]ωσκόντων δὲ καὶ τὰν σ̣[υν-]
[θ]ήκαν ἐν τα̣ῖς προγεγ̣[ραν-]
μέναι̣ς ἁμέραις· παραγ-
[γε]λ̣λ̣ό̣ντων δὲ οἱ κόσμοι
[οἱ ἑ]κατερῆ κοσμίοντες ἐς
20[τὰ]ς προγεγρανμένας ἑορ̣-
[τ]ὰς καὶ τὰν παρανάγνω-
[σι]ν τᾶς συνθήκας πρόπεν-
[π]τα· ὁμοίως δὲ κ’ εἴ κα τὰν
[ἀ]γ̣έλαν μέλλωντι ἐξορ̣-
25[κί]ττεν· ὁπότεροι δέ κα μ[ὴ]
παρανγήλωντι ἢ μὴ ἐ[ξ-]
[ορ]κίξωντι, ἀποτεισάντω[ν]
ὁ κόσμος ἕκαστος ἀργυ[ρίου]
στατῆρας ἑκατὸν τᾶι π̣[ό-]
30λει τοῖς ἀδικιομένοις· ὅ τ̣[ι]
[δέ] κα δόξηι ταῖς πόλε̣σι [ἀν-]
φοτέραις ποτιγράψαι ἐς
[τά]ν̣δε τὰν συνθήκαν ἢ ἐξ[ε-]
[λέ]ν, τὰ διορθωθέντα κύρ̣[ια]
35[ἔστ]ω· ἀνγράψαι δὲ καὶ τὰν [συν-]
[θή]καν ἐς στάλαν λι⟨θ⟩ίν[αν]
[κ]αὶ ἀνθέμεν ἑκατέρο[ς ἐν]
[τ]ᾶι ἰδίαι πόλει, ἐν μὲν [τᾶι]
[ἄ]νω Λύττωι ἐν Πυτίωι, ἐν δ[ὲ]
40τ̣ᾶι ἐπὶ θαλάσσαι Λύττω[ι]
[ἐ]ν ἀγορᾶι· ὡσαύτως δὲ κ̣[αὶ]
τὸς Βολοεντίος ἐν Βολό[εν-]
τ̣ι ἐν ἀγορᾶι· ἀνθέμεν δ[ὲ]
[κα]ὶ ἄλλας στάλας . . Ε̣ΣΙ[ . . ]
45[ . . ]ς κοινᾶι ἑκατέρος ἐχ[όν-]
[σ]ας τὸ ἀντίγραφον τᾶσδ[ε]
[τ]ᾶς συνθήκας, ἔν τε Κνω-
[σ]ῶ̣ι ἐν τῶι ἱερῶι τῶ Ἀπόλλ̣[ω-]
[ν]ος τῶ Δελφιδίω καὶ ἐν Ῥ̣[ό-]
50[δ]ω̣ι καὶ ἐν Ἀθήναις, πρει[γηί-]
ας ἀποσστήλαντας
ἑκατέρων ἀφ’ ὧ κα χρόν[ω]
ἁ̣ συνθήκα κυρωθῆι ἐν [δι-]
[μ]ήνωι· αἰ δέ κα μὴ ἀνγρ̣[ά-]
55[ψ]ωντι ἢ μὴ ἀνθίωντι, ἀπ[ο-]
[τ]ε̣ι̣σ̣άντων ἕκαστος ὁ κ[ό-]
[σμος] τῶν μὴ ποιησάντω[ν]
[στατῆ]ρας ἑκατὸν τᾶι πό-
[λει τοῖς ἀν]γράψανσι· ὀμόσαι
60[δὲ τὸ]ς̣ Λυττίος τοῖς Βολο-
[εντίοις κ]αὶ τὸς Βολοεντίος
[τοῖς Λυττί]οις τὸν ὑπογεγρα[ν-]
[μένον ὅρ]κον, αὐτὸς καὶ γυ-
[ναῖκας καὶ τ]έκνα ἐπὶ τῶν ν̣[ο-]
65[μιζομένων π]αρ’ ἑκατέρο̣[ις]
[θυμάτων - - -] . ι̣ ἁ συνθή[κα - - -]
[ - - - - - - - - - - ]
B
ὅρκος Λυττίων·
[ὀ]μνύω τὰν Ἱστίαν καὶ Τῆ-
[ν]α Κρηταγενία καὶ Τῆνα
[Μο]ννίτιον καὶ Τῆνα Βιδάτ̣-
5[α]ν καὶ Τῆνα Ταλλαῖον καὶ [Ἥ-]
[ρ]α̣ν καὶ τὸν Ποσειδᾶ καὶ τ[ὰ-]
[ν] Ἀθαναία̣ν καὶ Ἀπέλλω̣-
[ν]α Πύτιον καὶ Λατὼν κἄ[ρ-]
[τ]εμιν καὶ Ἄρηα καὶ Ἀφρο-
10[δ]ίταν καὶ Ἑρμᾶν καὶ Κω-
[ρ]ῆτας καὶ Νύμφας καὶ τὰ[ν]
[Βρ]ιτόμαρπιν καὶ τὸς ἄλλ-
[ος] θιὸς πάντας καὶ πάσας̣·
[ἦ] μ̣ὰν ἐγὼ ἐνμενίω ἐν
15[τ]ᾶι φιλίαι καὶ συνμαχία[ι]
[καὶ ἰσ]οπολιτείαι καὶ ἐ̣π̣[ι-]
[γ]α̣μίαι καὶ τ̣[οῖς ἄλλοις πᾶσι]
[τ]οῖς ἐν τᾶι συνθήκα̣ι̣ [γε-]
[γρ]α̣νμένοις ἐς τὸν ἅπα[ν-]
20[τα] χρόνον ἁπλόως καὶ ἀ-
[δ]ό̣λως καὶ οὐχ ἐνκατα-
[λει]ψίω τὸς Βολοεντίος
[ο]ὔτ’ ἐν πολέμωι οὔτ’ ἐν
[εἰρ]ήναι καὶ βωλου̣σίω τ[ὰ]
25[λ]ωΐονα τοῖς Βολοντίοις
[ὥσ]περ ἐμὶν αὐτῶι ὑπὲρ
[τε] θίνων καὶ ἀνθρωπίνω̣[ν]
[κ]αθεξίω καὶ τὸ δίκαιον
δωσίω καὶ λανβανί-
30ω καθώς κα συνθιώμε[θα]·
καὶ οὔτε αὐτὸς ἐγὼ το[ύ-]
[τω]ν οὐδὲν διαλυσίω οὔ[τε]
ἄλλοις ἐπιτραψίω παρ[ευ-]
[ρ]έσει οὐδεμιᾶι καὶ ἐνμ̣[ε-]
35ν̣ίω ἔν τε τοῖς συνκειμ̣[έ-]
[ν]οις καὶ ὅ τι κ’ ὕστερον α[ἱ]
[πό]λιες συνθιώμεθα· καὶ̣ [ὅρ-]
κ̣ον ἄλλον τούτω κυ[ρι-]
ώ̣τερον οὐ θησίομαι· εὐ[ορ-]
40κ̣ίοντι μέν μοι ἦμεν [κα-]
λὰ κἀγαθά, ἐφιορκίο[ντι]
δὲ τὰ ἐναντία·
[ὅ]ρκος Βολοεν-
[τ]ίων ὁ αὐτός.

Il trattato fra Lyttos e Olous, noto anche da due altre copie rinvenute ad Atene e a Rodi (IC I 18 9, SEG 33.638), nella copia di Lyttos conserva sul lato A le clausole relative principalmente alla lettura, al giuramento e alla pubblicazione dello stesso, mentre sul lato B restituisce il giuramento.

Il lato A, particolarmente ricco di informazioni, si apre con gli inviti reciproci presso le due città in occasione delle rispettive festività principali: i cittadini di Lyttos sono invitati ai Britomarp(e)ia ed ai Thiodaisia di Olous, mentre quelli di quest’ultima alle celebrazioni tenute in occasione dell’anniversario della fondazione di Lyttos e della ricorrenza della presa di Dreros (ll. A 1-10). Mentre le due festività di Lyttos sono note solamente da questo documento, i Britomarp(e)ia – attestati solo a Olous – sono menzionati anche nei trattati IC I 16 5 e Chaniotis, Verträge 61B (in IC I 18 9 il termine è interamente integrato), mentre i Thiodaisia sono conosciuti anche a Lato, Hierapytna e Lyttos. In tali occasioni di incontro entrambe le città sono tenute a condurre un thiasos, ad inviare i propri cittadini maggiorenni (dromeis), a compiere i sacrifici previsti e a leggere pubblicamente il trattato (ll. A 10-17). La convocazione in occasione delle feste è in entrambe le città una responsabilità dei cosmi in carica, che devono effettuarla con un anticipo di cinque giorni (ll. A 17-23); costoro, inoltre, devono agire secondo le medesime tempistiche anche in occasione del giuramento del trattato da parte dell’agela (ll. A 23-25). In caso di inadempienza, ciascun cosmo è soggetto ad una multa di cento stateri da versare alla polis (ll. A 25-30).

La clausola alle linee A 30-35, inoltre, prevede la possibilità di apportare successive modifiche agli accordi, a patto che ciò venga decretato da entrambe le poleis.

La formula di esposizione, alle linee A 35-54, prevede la collocazione di una copia iscritta del trattato nelle due poleis contraenti, a Lyttos nel Pythion, a Chersonesos e a Olous nell’agora; Chersonesos, che viene definita Lyttos ἐπὶ θαλάσσαι (l. A 40), è di fatto ritenuta parte della polis di Lyttos, alla quale è legata da un rapporto di sympoliteia (cf. Chaniotis, Verträge 73), sebbene il trattato vi attesti l’esistenza di una propria agora. Affinché vengano poste delle stele anche a Knossos nel santuario di Apollo Delphidios, a Rodi e ad Atene, Olous e Lyttos sono tenute ad inviare ambascerie verso tali città entro due mesi dall’entrata in vigore del trattato (ll. A 50-54); nel caso di mancata iscrizione o collocazione di una delle stele la responsabilità ricade ancora sui cosmi, i quali sono tenuti a pagare una multa dell’importo di cento stateri alle proprie poleis (ll. A 54-59).

La sezione finale del lato A, infine, prevede che di entrambe le città prestino giuramento i cittadini assieme alle mogli e ai figli (59-66). Nel giuramento, che fra le numerose divinità chiamate in causa menziona Hestia, Zeus Kretagenias e Zeus Bidatas (ll. B 2-5), definisce il documento come alleanza, isopoliteia ed epigamia (B ll. 15-17) e ne riconduce la responsabilità alle due poleis (ll. B 35-37).

Elementi istituzionali o altri termini rilevanti: agela, agora, dokeo, dromeus, festività (anniversario della fondazione di Lyttos, anniversario della presa di Dreros, Britomarpeia, Thiodaisia), hestia, hieron, isopoliteia, kosmos, polis, presbeutes, syntheka, thiasos.